Bærekraft

Fra ekte engasjement til strategi og handling.

Ekte engasjement for bærekraftig forretningvirksomhet

Hos oss starter bærekraft med et ekte engasjement, ønske og vilje til å drive mest mulig bærekraftig. Dette engasjementet har vi omsatt til en klar og tydelig strategi som hjelper oss å ta de riktig valgene og gjøre de riktige tingene hver eneste dag. Les mer om vår bærekraftsstrategi og hva vi gjør for å ah en mest mulig bærekraftig forretningsvirksomhet. For mennesker, miljø og økonomi.

Merch Mates Bærekraftstrategi

Bærekraft er én av Merch Mates viktigste verdier og ligger til grunn til nesten alt vi gjør. Med bærekraft legger vi vekt på å drive selskapet på en måte som er mest mulig bærekraftig for både mennesker, miljø og økonomi, og vi jobber dedikert med å bidra til at de av FNs bærekraftsmål som er mest relevante for virksomhet kan oppnås.

People, Planet, Profit

Mennesker

Med bærekraft for mennesker tar vi inn faktorer som anstendig lønn, arbeidstider og arbeidsvilkår for alle som er involvert i vår leverandørkjede. Dette inkludere selvfølgelig våre egne ansatte, men også ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

Miljø

Med bærekraft for miljøet inkluderer vi en rekke faktorer som å jobbe for å minimere utslipp, avfallsmengder, forurensing og annen negativ miljøpåvirkning på miljøet, inkludert skog, vann og dyreliv, som følge av vår forretningsvirksomhet.

Økonomi

Med økonomisk bærekraft mener vi ansvaret vi har å drive økonomisk bærekraftig. Dette omfatter ikke bare egen virksomhet, men også våre leverandører. Dette gjelder særlig i de leddene i leverandørkjeden som måtte befinne seg utviklingsland.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er konkrete målsetninger for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge er ett av mange land som har forpliktet seg til FNs bærekraftsmål. Du kan lese mer om disse her. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Gjennom sin virksomhet skal Merch Mate bidra til at FNs bærekraftsmål kan oppnås.

Merch Mate skal særlig jobbe for å bidra til oppnåelse av de nedenstående av FNs Bærekraftsmål og undermål.

8) Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

8.9

Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester.

Hvordan Merch Mate bidrar til oppnåelse av bærekraftsmål 8.9?
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven handler om hvordan selskaper forholder seg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er bare store selskaper som er omfattet av lovens bestemmelser For være omfattet må et selskap oppfylle minst 2 av 3 kriterier (omsetning 70 MNOK eller høyere, balansesum 35 MNOK eller høyere og/eller i snitt 50 ansatte eller flere i løpet av regnskapsåret.

Selv om Merch Mate ikke er omfattet av åpenhetsloven har selskapet fra første dag jobbet for å etterleve lovens bestemmelser. I tillegg har selskapets styre besluttet at det formelle arbeidet med å oppfylle lovens bestemmelser skal påbegynnes i 2024.

Støtte små- og mellomstore bedrifter

Som innkjøper handler Merch Mate både direkte og indirekte fra en rekke små- og mellomstore bedrifter og bidrar gjennom dette til å skape og opprettholde arbeidsplasser i utviklingsland.

 

Som produkt- og tjenesteleverandør hjelper Merch Mate både svært små, små og mellomstore bedrifter å skape inntektsgrunnlag gjennom å gjøre kostbare ressurser tilgjengelige for ingen eller en svært lav kostnad. Dette gjelder særlig innenfor kultursektoren hvor de aller fleste artister, band, musikere, kunstnere med flere som i de aller fleste tilfeller driver sin egen virksomhet gjennom svært små og små selskaper.

12) Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre ved å gjøre mer med mindre ressurser.

12.4

Bidra en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet.

Hvordan bidrar Merch Mate til oppnåelse av bærekraftsmål 12.4?
Ansvarlig leverandørkjede

Merch Mate stiller strenge krav til sine leverandører både når det gjelder bruk av kjemikalier i produksjon og en forsvarlig håndtering av utslipp. De fleste av våre tekstiler er for eksempel Oeko-Tex Standard 100 sertifisert, en garanti for at det ikke brukes giftige eller skadelige kjemikalier i produksjonen. Dette er reduserer risikoen for miljøskadelige utslipp og at mennesker kommer i kontakt med stoffer som kan utvikle for eksempel utslett eller allergier.

12.5)

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk.

Hvordan bidrar Merch Mate til oppnåelse av bærekraftsmål 12.5?
Motvekt til fast fashion og bruk-og-kast

Merch Mate er en klar og tydelig motvekt til fast fashion og «bruk og kast». Vi selger i stor grad produkter som for sluttkunden har en verdi langt utover selve bruksverdien. Produkter som bevarer minner, bygger fellesskap og samhold og er en del av kjøperens identitet. Ved å levere holdbare produkter som kundene ønsker å beholde og bruke over tid bidrar vi til å redusere forbruk og avfall.

Avfallshåndtering, gjenbruks- og sirkulærløsninger

Merch Mate skal sørge for kildesortering og en forsvarlig avfallshåndtering som bidrar til mest mulig resirkulering av avfallet vi skaper, og vi skal sikre og jobbe for at våre leverandører gjør det samme.

Merch Mate skal ikke bare søke å tilby kvalitetsprodukter som varer, men har også som mål å tilby en betydelig andel produkter som er produsert av resirkulerte og/eller resirkulerbare materialer. Slik sikres gjenbruk av materialer og reduserte avfallsmengder.

Merch Mate skal aktivt søke å bruke gjenbruksløsninger der det er mulig, men vi erkjenner at tilgangen på slik systemer og løsninger er begrenset per i dag. Derfor skal vi også søke å utvikle eller bidra til å utvikle løsninger for gjenbruk og/eller sirkulærøkonomi innenfor de forretningsområder som selskapet opererer i.

17 Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Hvordan skal Merch Mate bidra til å skape samarbeid for å nå målene?

Merch Mate skal aktivt arbeide for å skape samarbeid mellom selskapet og dets kunder og leverandører og mellom selskapets kunder som kan bidra til å bærekraftsmålene nås. Eksempler på slike samarbeid kan være å knytte:

  • idrettsorganisasjoner sammen med ideelle organisasjoner for med konsepter som bidrar til å skape økt interesse og engasjement og inntekter for begge organisasjonene
  • frivillige organisasjoner (idrett og ideelle) sammen med næringslivet med konsepter som skaper inntekter til de frivillige og økt oppmerksomhet, synlighet og goodwill for kommersielle aktører.
  • aktører innenfor kultursektoren med frivillige organisasjoner eller kommersielle aktører med konsepter som kan skape fordeler for alle parter i slike samarbeid.

Negativ innvirkning

Merch Mate sin virksomhet kan ha negativ innvirkning på bærekraftmålene for eksempel gjennom produksjon, frakt og distribusjon av produkter vi selger og arbeidsvilkårene til dem som står for produksjon og frakt på vegne av selskapet.

Merch Mate skal søke å drive sin virksomhet på en slik måte at det ikke får negative konsekvenser for de nedenstående av FNs bærekraftmål.

8.8)

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

Hvordan skal Merch Mate bidra til å forhindre negativ innvirkning på bærekraftsmål 8.8?

Merch Mate skal, da særlig i direkte eller indirekte handel med leverandører i utviklingsland, sørge for å gjennomføre kontroller som kan dokumentere at forhold som er omfattet av bærekraftsmål 8.8 er ivaretatt. Dette kan være innhenting av dokumentasjon og/eller fysisk inspeksjon av leverandørene.

Som dokumentasjon på dette kan for eksempel være ISO45001 : 2015, SA8000, SMETA 4 PILLARS eller liknende standarder. Sertifiseringer som GOTS tar også inn elementer av disse.

12)

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre ved å gjøre mer med mindre ressurser.

Hvordan skal Merch Mate bidra til å forhindre negativ innvirkning på bærekraftsmål 12?

Merch Mate skal:

  • sørge for kildesortering og en forsvarlig avfallshåndtering
  • søke å tilby kvalitetsprodukter som varer
  • jobbe for å tilby en betydelig andel produkter som er produsert av resirkulerte og/eller resirkulerbare materialer
  • søke å bruke gjenbruksløsninger der det er mulig
  • søke å utvikle eller bidra til å utvikle løsninger for gjenbruk og/eller sirkulærøkonomi