Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Hvem loven omfatter

Loven gjelder for «større virksomheter» så det er langt fra alle virksomheter er omfattet av loven. Med større selskaper menes allmennaksjeselskapet, børsnoterte selskaper eller selskaper som oppfyller mins to av tre kriterier (omsetning 70 MNOK, balanse 35 MNOK og/eller 50 årsverk). Det antas at rundt 9 000 norske bedrifter omfattes av loven. Du kan lese mer om dette på Forbrukertilsynets hjemmesider her.

Hva loven krever

Åpenhetsloven krever at virksomheten gjennomfører en aktsomhetsvurdering med fokus på virksomhetens på virksomheters påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i og utenfor virksomheten. Vurderingen skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og består av seks trinn. Det er også kontinuerlig prosess som må gjentas igjen og igjen. Det er også et krav at virksomheter offentliggjør en redegjørelse av aktsomhetsvurderingene de gjennomfører. Du kan lese mer om Åpenhetsloven på Forbrukertilsynets hjemmesider her.

Merch Mate og Åpenhetsloven

Merch Mate omfattes pt. ikke av Åpenhetslovens bestemmelser, men gjennomfører likevel en rekke av de tiltakene som loven krever. Dette gjelder spesielt i forhold til vurdering og valg av leverandører og hvilke krav vi stiller til disse. Vårt mål er å oppfylle kravene i Åpenhetsloven lenge før vi er omfattet av den og styret i Merch Mate har besluttet å sette i gang i den formelle prosessen med dette i løpet av 2024.