Kjøpsbetingelser

Merch Mate

Kjøpsbetingelser Forbrukerkjøp

Disse Kjøpsbetingelsene gjelder forbrukerkjøp fra Merch Mate.

Ikke forbruker? Gå til Kjøpsbetingelser B2B.

Merch Mate designer, produserer og selger varer (merchandise) på vegne av rettighetshavere som for eksempel artister, organisasjoner og idrettsutøvere og -klubber. I alle tilfeller skjer dette under lisens og med eksplisitte rettigheter gitt i avtale mellom Merch Mate og den enkelte rettighetshaver. Når du handler slike varer er det Merch Mate som er ‘Selger’ av varene og den part du inngår en kjøpsavtale med. Kjøpet er regulert av de nedenstående kjøpsbetingelser.

Kjøpsbetingelser

Forbrukerkjøp er regulert av Norsk lov og de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til privatpersoner når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Kjøp gjort av næringsdrivende, bedrifter, organisasjoner og andre juridiske enheter som ikke er privatpersoner reguleres av egne betingelser og faller ikke inn under bestemmelsene i kjøpsbetingelsene nedenfor.

 

1. Innledning

Forbrukerkjøp i denne nettbutikken reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir deg som forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter forbundet med handelen.

2. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, funksjon, mengde, egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direktekorrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

3. Partene

Selger

Merch Mate AS
Org.nr. 931 730 606
Kongeveien 47
1412 Sofiemyr
NORGE

E-post: post@merchmate.no

Telefonnummer:

Kjøper

Kjøper er den person (forbruker) som foretar bestillingen.

4. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken er i norske kroner (NOK) og er inkludert merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen selges uten tillegg av merverdiavgift.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen, nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt din bestilling, vil vi uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende deg en ordrebekreftelse per e-post.

Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen din med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

7. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

8. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

9. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som ikke skyldes egenskaper ved varen selv.

10. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt, forutsatt av at de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som er bestilt med personlig preg, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CD-er, DVD-er) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

11. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 12.

12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

13. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving

Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning

Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

14. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering

Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving

I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning

Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 12. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

15. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 10 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse

Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 250,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Gebyret belastes likevel ikke kjøpere under 18 år.

16. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 13 og 14.

17. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Les mer om personvern i vår Personvernerklæring her.

18. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Kjøpsbetingelser B2B

Disse generelle kjøpsbetingelsene gjelder alle kjøp av varer og tjenester fra Leverandøren hvor kjøper ikke er forbruker (privatperson).

Ved motstrid mellom bestemmelser i disse kjøpsbetingelsene og bestemmelser i annen skriftlig avtale mellom kunden og leverandøren, har bestemmelsene i avtalen og eventuelle vedlegg til slik avtale forrang.

Parter

Leverandør er Merch Mate AS, org. nr. 931 730 606, ℅ Tenk Holding AS, Grensen 8, 0159 Oslo.

Kunde er den bedrift, organisasjon, forening eller annen juridisk enhet som bestiller produkter og/eller tjenester fra Leverandøren.

Bestilling og avbestilling

Bestilling fra Kunden er bindende når bestillingen er mottatt av Leverandøren. Kundens aksept av tilbud fra Leverandøren er å anse som en bestilling.

Avbestilling kan kun skje etter godkjenning fra og avtale med Leverandøren. Leverandøren forbeholder seg retten til å nekte avbestilling og å kreve dekning av alle eventuelle kostnader som er påløpt fra Kundens bestilling til avbestillingen.

Tilvirkningskjøp

Alle kjøp av produkter som skal produseres etter eller tilpasses til Kundens spesifikasjoner er å regne som tilvirkningskjøp (“Tilvirkningskjøp”).

Levering og frakt

Levering skjer i henhold til avtale i hvert enkelt tilfelle. Kunden belastes for frakt etter faktiske kostnader.

Samlet kjøp over kr. 20 000,- leveres fraktfritt.

Fri frakt gjelder ikke ved ekspressfrakt som alltid belastes etter faktiske kostnader.

Betalingsbetingelser

For ordinære kjøp gjelder betalingsbetingelser 14 dager fra den dato varene ble sendt fra Leverandøren.

For Tilvirkningskjøp gjelder betalingsbetingelser forskuddsvis ved bestilling og ordren effektueres når beløpet er godskrevet Leverandørens konto.

Ved kredittgodkjenning fra Leverandørens samarbeidspartner Two.inc kan kunden få betalingsbetingelser inntil 90 dager fra ordredato. 30 dager er uten ekstra kostnad for Kunden, deretter belastes gebyr tilsvarende 0,65 % av netto ordresum per 15 dager.

Leverandøren forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling for alle nye kunder, ved manglende kredittgodkjenning eller ved historikk hos Leverandøren med gjentagende betalingsmislighold.

Retur-, bytte og angrerett

Kunden har ingen retur-, bytte- eller angrerett på produkter den kjøper fra Leverandøren.

Reklamasjon

Ved feil eller mangler på varer som ikke skyldes forhold hos Kunden eller er å anse som normal slitasje ved normal bruk gjelder Leverandørens generelle betingelser for reklamasjon.

Dersom Kunden får feil vare (“Feillevering”) skal Kunden varsle Leverandøren om dette så snart som mulig og senest innen 7 dager etter at varene er levert. Dersom Kunden ikke varsler Leverandøren om Feillevering innen 7 dager er bortfaller Kundens reklamasjonsrett på dette grunnlaget.

Dersom det er skader på emballasjen ved levering skal Kunden påpeke dette overfor transportøren ved levering, dokumentere skadene ved å ta bilder og omgående sjekke om det også er skader på produktene. Dersom det er skade på produktene skal Kunden så snart som mulig og senest innen 7 dager etter at varene er levert. Dersom Kunden ikke varsler Leverandøren om slik skade ved levering innen 7 dager er bortfaller Kundens reklamasjonsrett på dette grunnlaget.

Ved Tilvirkningskjøp gjelder ingen reklamasjonsrett for feil skyldes forhold hos Kunden. Dette kan feks være, men er ikke begrenset til feil korrektur godkjent av Kunden, feil filer levert av Kunden eller feil eller mangler i spesifikasjoner gitt av Kunden.