Vilkår og Betingelser

For merch og nettbutikk på merchmate.no

Vilkår og betingelser

Ved å opprette, bestille og/eller bruke nettbutikk eller andre av Leverandørens tjenester på dette nettstedet aksepterer Kunden samtidig nedenstående vilkår og betingelser.

For å opprette nettbutikk på dette nettstedet kreves det som hovedregel at man har et organisasjonsnummer og kan utstede faktura som oppfyller gjeldende lovkrav. Alternativt kan man som privatperson sende faktura via tredjepartstjeneste som for eksempel Cool Company. I begge tilfeller anses Kunden som en næringsdrivende. 

Bakgrunn og omfang

Leverandøren tilbyr en tjeneste som gjør det enkelt og risikofritt for Kunden å tilby og selge egne merch-produkter trykket med Kundens eget design og/eller logo.

Tjenesten inkluderer gratis nettbutikk og drift av denne, inkludert mottak, pakking og sending av bestillinger, kundeservice og returhåndtering og design, produksjon og distribusjon av Kundens produkter.

Parter

Leverandør er Merch Mate AS, org. nr. 931 730 606, Kongeveien 47, 1412 Sofiemyr, heretter omtalt som Leverandøren.

Kunden er den part som bestiller eller oppretter nettbutikk på dette nettstedet.

Sluttkunde er den part som bestiller Kundens produkter i Leverandørens nettbutikk. Sluttkunden er ikke part i denne avtalen, men inngår ved bestilling i nettbutikk avtale om kjøp med Leverandøren regulert av Leverandørens kjøpsbetingelser. Sluttkunden kan være privatperson (forbruker), selskap eller annen type juridisk enhet som forening, stiftelse, el. 

Nettbutikk

Nettbutikken settes opp og leveres uten faste kostnader for Kunden.

Eierskap til og råderett over nettbutikken ligger i sin helhet hos Leverandøren og kan aldri overføres til Kunden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, design, funksjoner, programvare, frakt- og betalingsløsninger og kundedata.

Produkter

Kunden kan tilby ulike typer i nettbutikken.

  • Print-on-Demand (POD): Produkter som leveres og trykkes av Leverandøren når det foreligger en bestilling fra Kunden eller en Sluttkunde.
  • Made-to-Order (MTO): Produkter som Kunden kjøper av Leverandøren til avtalt antall og pris.
  • Tredjepartsprodukter: Produkter levert av andre enn Leverandøren og som kunden har anskaffet for egen risiko og regning. Tredjepartsprodukter kan ikke utgjøre mer enn 30 % av totalt antall produkter i Kundens nettbutikk.
  • Virtuelle produkter: Produkter som ikke sendes til kunden, for eksempel en donasjon.
  • Digitale produkter: Produkter som gjøres tilgjengelig for Kunden digitalt, f.eks. nettkurs eller eBok.

Royalties, rabatter, driftskostnader og utbetaling

For POD produkter solgt til sluttkunde er Kunden berettiget til royalties tilsvarende 15% av netto omsetning (eks mva og frakt) og etter fradrag av eventuelle returer. Royalties utbetales etterskuddsvis per kvartal. Minstebeløp for utbetaling er likevel kr 5 000,- netto.

På POD produkter som Kunden kjøper til eget bruk eller eget videresalg innrømmes Kunden 40% rabatt på den til enhver tid gjeldende utsalgsprisen. Minste ordrebeløp for slik ordre er kr 5 000,- netto og slike kjøp inkluderes ikke i beregningsgrunnlag for royalties.

For MTO og tredjepartsprodukter belastes Kunden 20% av netto omsetning (eks mva og frakt) til dekning av blant annet lagerleie, publisering og vedlikehold av produkter i nettbutikk, mottak, pakking og sending av ordrer, transaksjons- og bokføringskostnader og fraktemballasje.

For virtuelle og digitale produkter belastes Kunden 15% av netto omsetning (eks mva) til dekning av blant annet publisering og vedlikehold av produkter i nettbutikk, mottak og evt. sending av ordrer, transaksjons- og bokføringskostnader.

Priser og prising av produkter

Leverandøren fastsetter utsalgspris på POD produkter. Utsalgsprisen er den pris produktene selges for i nettbutikken og er basert på varekost, marked og merkevarens antatte verdi.

MTO produkter som Kunden kjøper fra Leverandøren leveres til avtalt pris i hvert enkelt tilfelle. Kunden fastsetter selv utsalgspris på slike produkter.

Kunden fastsetter utsalgspris på egne tredjepartsprodukter.

Design og logomerker

Kunden er selv ansvarlig for å levere design som skal trykkes på egne produkter.

Kunden er ansvarlig for å inneha dekkende kommersielle rettigheter for bruk av design.

Kunden skal levere alle design i både bildefiler (filformat jpg eller png) og høyoppløste vektorfiler (filformater ai, eps eller pdf).

Leverandøren kan tilby designtjenester (grafisk design, vektorisering av filer mm) etter nærmere avtale. Tjenesten belastes etter gjeldende prisliste eller tilbud.

Ett – 1 – design i to størrelser er inkludert uten kostnader. Ved ønske om flere design belastes Kunden depositum tilsvarende kostpris for innkjøp av merker.

Levering

Lagerførte produkter (POD) sendes normalt innen en uke. Spesialproduserte produkter (MTO) leveres i henhold til tilbud og avtale.

Uavhentede varer

Ved uavhentede varer uavhengig av årsak, belastes kunden gebyr kr 250,- eks mva pluss påløpte fraktkostnader for retur- og evt. re-sending.

Retur-, bytte og angrerett

Kunden har ingen retur-, bytte- eller angrerett på produkter kjøpt fra Leverandøren.

Sluttkunder som handler i Nettbutikken og som faller inn under forbrukerkjøpslovens virkeområde har retur-, bytte- og angrerett i samsvar med bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Reklamasjon

Ved feil eller mangler på vare som ikke skyldes normal slitasje ved normal bruk gjelder Leverandørens generelle betingelser for reklamasjon.

Oppstart, varighet, oppsigelse og opphør

Avtalen starter når Kunden bestiller nettbutikk hos Leverandøren og løper til en av partene sier den opp. Ved avtalens oppstart vil Leverandøren være leveringsdyktig på Kundens produkter 14 dager etter at design er mottatt i korrekte filformater.

Partene har gjensidig oppsigelsestid på en (1) måned løpende fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen ble mottatt. Oppsigelse skal skje skriftlig.

Ved opphør av avtalen belastes Kunden for de tekstilmerker med eget design som Leverandøren har på lager på det tidspunktet avtalen opphører. Merker som Kunden evt. har betalt depositum for skal ikke belastes, men inngå sluttoppgjør mellom partene.

Leverandøren skal sende underlag for sluttoppgjør innen 15 dager etter avtalen opphører. Eventuelt tilgodehavende skal faktureres innen 15 dager etter mottatt underlag for sluttoppgjør. Faktura skal ha forfall 14 dager etter fakturadato.

Mislighold

Ved vesentlig mislighold fra en av partene skal parten skriftlig varsle den andre parten om forholdet og gi den misligholdende part 14 dager til å rette opp i forholdet. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen 14 dager kan avtalen sies opp med umiddelbar virkning.

Tvister og lovvalg

Tvister mellom partene som har sitt utspring av denne avtalen skal partene søke å løse i minnelighet ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan partene bringe saken inn for domstolene. Partene vedtar Oslo som verneting.

Avtalen er underlagt og reguleres av norsk lov.

Kjøpsbetingelser B2B

Disse generelle kjøpsbetingelsene gjelder alle kjøp av varer og tjenester fra Leverandøren hvor kjøper ikke er forbruker (privatperson).

Ved motstrid mellom bestemmelser i disse kjøpsbetingelsene og bestemmelser i annen skriftlig avtale mellom kunden og leverandøren, har bestemmelsene i avtalen og eventuelle vedlegg til slik avtale forrang.

Parter

Leverandør er Merch Mate AS, org. nr. 931 730 606, Kongeveien 47, 1412 Sofiemyr.

Kunde er den bedrift, organisasjon, forening eller annen juridisk enhet som bestiller produkter og/eller tjenester fra Leverandøren.

 

Bestilling og avbestilling

Bestilling fra Kunden er bindende når bestillingen er mottatt av Leverandøren. Kundens aksept av tilbud fra Leverandøren er å anse som en bestilling.

Avbestilling kan kun skje etter godkjenning fra og avtale med Leverandøren. Leverandøren forbeholder seg retten til å nekte avbestilling og å kreve dekning av alle eventuelle kostnader som er påløpt fra Kundens bestilling til avbestillingen.

 

Tilvirkningskjøp

Alle kjøp av produkter som skal produseres etter eller tilpasses til Kundens spesifikasjoner er å regne som tilvirkningskjøp (“Tilvirkningskjøp”).

 

Levering og frakt

Levering skjer i henhold til avtale i hvert enkelt tilfelle. Kunden belastes for frakt etter faktiske kostnader.

Samlet kjøp over kr. 20 000,- leveres fraktfritt.

Fri frakt gjelder ikke ved ekspressfrakt som alltid belastes etter faktiske kostnader.

 

Betalingsbetingelser

For ordinære kjøp gjelder betalingsbetingelser 14 dager fra den dato varene ble sendt fra Leverandøren.

For Tilvirkningskjøp gjelder betalingsbetingelser forskuddsvis ved bestilling og ordren effektueres når beløpet er godskrevet Leverandørens konto.

Ved kredittgodkjenning fra Leverandørens samarbeidspartner Two.inc kan kunden få betalingsbetingelser inntil 90 dager fra ordredato. 30 dager er uten ekstra kostnad for Kunden, deretter belastes gebyr tilsvarende 0,65 % av netto ordresum per 15 dager.

Leverandøren forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling for alle nye kunder, ved manglende kredittgodkjenning eller ved historikk hos Leverandøren med gjentagende betalingsmislighold.

 

Retur-, bytte og angrerett

Kunden har ingen retur-, bytte- eller angrerett på produkter den kjøper fra Leverandøren.

 

Reklamasjon

Ved feil eller mangler på varer som ikke skyldes forhold hos Kunden eller er å anse som normal slitasje ved normal bruk gjelder Leverandørens generelle betingelser for reklamasjon.

Dersom Kunden får feil vare (“Feillevering”) skal Kunden varsle Leverandøren om dette så snart som mulig og senest innen 7 dager etter at varene er levert. Dersom Kunden ikke varsler Leverandøren om Feillevering innen 7 dager er bortfaller Kundens reklamasjonsrett på dette grunnlaget.

Dersom det er skader på emballasjen ved levering skal Kunden påpeke dette overfor transportøren ved levering, dokumentere skadene ved å ta bilder og omgående sjekke om det også er skader på produktene. Dersom det er skade på produktene skal Kunden så snart som mulig og senest innen 7 dager etter at varene er levert. Dersom Kunden ikke varsler Leverandøren om slik skade ved levering innen 7 dager er bortfaller Kundens reklamasjonsrett på dette grunnlaget.

Ved Tilvirkningskjøp gjelder ingen reklamasjonsrett for feil skyldes forhold hos Kunden. Dette kan feks være, men er ikke begrenset til feil korrektur godkjent av Kunden, feil filer levert av Kunden eller feil eller mangler i spesifikasjoner gitt av Kunden.